سبد خرید0

سوالات متداول

یخچال فریزر روشن نمی شود

1- علت: برق به پریز نمی رسد

روش رفع عیب: فیوز، پریز و دوشاخه را بررسی نمایید

2- علت: درجه ترموستات روی خاموش (OFF) قرار دارد

روش رفع عیب: درجه ترموستات را تنظیم نمایید

3- علت: ولتاژ برق ضعیف است

روش رفع عیب: سیم کشی را بررسی و در صورت لزوم از ترانسفورماتور استفاده کنید

Back to top
کمپرسور بیش از حد کار می کند

1- علت: درب محصول بیش از حد باز و بسته می شود

روش رفع عیب: باز شدن درب را کنترل نمایید

2- علت: درجه ترموستات روی زیاد است

روش رفع عیب: درجه ترموستات را کم کنید

3- علت: رعایت نشدن فاصله کابین از کناره ها

روش رفع عیب: کناره ها و پشت محصول را جهت عبور هوا حداقل 10 سانتی متر فاصله بدهید

4- علت: محصول در محیطی خیلی گرم قرار گرفته است

روش رفع عیب: محصول را از مجاورت با وسایل گرمازا یا تابش نور خورشید دور نگه دارید

Back to top
محتویات به اندازه کافی سرد نمی شود

1- علت: درجه ترموستات روی کم است

روش رفع عیب: درجه ترموستات را بیشتر کنید

2- علت: درب محصول بیش از حد باز و بسته می شود

روش رفع عیب: باز شدن درب را کنترل نمایید

3- علت: محصول در محیطی خیلی گرم قرار گرفته است

روش رفع عیب:محصول را از مجاورت با وسایل گرمازا یا تابش نور خورشید دور نگه دارید

 

 

Back to top
دستگاه صدا دارد

1- علت: دستگاه تراز نمی باشد

روش رفع عیب: با استفاده از پیچ های تنظیم دستگاه را تراز کنید

2- علت: پیچ های پایه موتور شل است و با قطعات پشت دستگاه به هم برخورد می کند

روش رفع عیب: پیچ های پایه را سفت کرده و از بهم برخورد کردن لوله ها جلوگیری کنید

Back to top
چراغ داخل روشن نمی شود

1- علت: چراغ LED سوخته است

روش رفع عیب: چراغ LED را تعویض کنید

2- علت: برق دستگاه قطع می باشد

روش رفع عیب:دوشاخه را به برق وصل کنید

Back to top
سوال خود را در این قسمت بپرسید
Cancel